Občianske združenie Spiša - Sme iní, nie horší - v spolupráci s Domovom sociálnych služieb vytvára podmienky pre začlenenie prijímateľov sociálnych služieb do sociálneho prostredia. Aktivitami v Galérii netradičných umení - remeselnej dielni a predajni vyrobených suvenírov pomáhame búrať bariéry medzi majoritnou spoločnosťou
a zdravotne a mentálne postihnutými.

Občianske združenie Spiša - Sme iní, nie horší ( OZS ) - ťažisko svojej činnosti zameriava na:

 • ponuku vyrobených suvenírov
  v Domovoch sociálnych služieb klientmi
  s mentálnym postihnutím DSS Spišský Štvrtok, DSS Spišské Podhradie,
  CSS Batizovce, Náš dom Spišská Nová Ves, Domovina, n. o. Žehra - Hodkovce, klientmi KOR - GYM Hertník, žiakmi Spojenej internátnej školy v Levoči, chovancami Reedukačného ústavu
  v Spišskom Hrhove,
 • organizovanie výstav prác prijímateľov sociálnych služieb a ľudových umelcov rôzneho žánru.

  V júni 2014 sa uskutočnila výstava prác zdravotne znevýhodnených umelcov Slovenska „ Národná prezentácia ".

  V septembri 2014 to bola výstava
  z tvorby amatérskeho maliara
  Ernesta Cvengroša, klientov s mentálnym postihnutím zo Žehry - Hodkoviec, Ladislava Seleckého, Václava Výstupa
  a obyvateľa Domova dôchodcov
  v Spišskej Novej Vsi Bohuslava Dostála.

  November 2014 patril akcii „Keramika
  a jej premeny“, na ktorej boli prezentované výrobky Domovov sociálnych služieb Žehra - Hodkovce,
  KOR - GYM Hertník, CSS Batizovce a aj výrobky žiakov Spojenej internátnej školy v Levoči, Spišskej katolíckej charity. Súčasťou výstavy boli aj ukážky tvorby keramického ateliéru Dr. Geczyovej.

V remeselnej dielni počas roka 2014 vyrábali suveníry prijímatelia sociálnych služieb z Nášho domu v Spišskej Novej Vsi, Batizoviec, Hodkoviec, Spišského Štvrtka, Spišského Podhradia.

Stanovy Občianskeho združenia Spiša - Sme iní, nie horší - založeného podľa
Zákona č. 83/1990 Z. z.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Občianske združenie Spiša - Sme iní, nie horší (ďalej len združenie) je dobrovoľné, nepolitické združenie fyzických
  a právnických osôb.
 2. Poslaním združenia je pomáhať zdravotne znevýhodneným občanom pri začleňovaní sa do prirodzeného sociálneho prostredia a búrať bariéry medzi majoritnou spoločnosťou
  a zdravotne znevýhodnenými občanmi.
 3. Názov združenia: Občianske združenie Spiša - Sme iní, nie horší.
 4. Sídlo združenia: Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves.

Článok II.
Ciele združenia

 1. Pomáhať ľudom v sociálnej a hmotnej núdzi.
 2. Poskytovať poradenskú a informačnú činnosť.
 3. Napomáhať mentálne a zdravotne postihnutým ľudom pri vstupe do plnohodnotného života.
 4. Rozvíjať charitatívnu činnosť.
 5. Rozvíjať celoživotné vzdelávanie organizovaním vzdelávacích kurzov pre zdravotne znevýhodnených ľudí a iných záujemcov.
 6. Vydávať odborné publikácie, metodické materiály, bulletiny, letáky.
 7. Organizovanie kultúrno-spoločenských, športových podujatí a výstav.
 8. Podpora zdravotne a mentálne postihnutých osôb v sociálnej inklúzii.
 9. Tvorba a šírenie modelových, kvalitných sociálnych služieb.
 10. Zriadenie chránenej dielne pre zdravotne a mentálne postihnutých
  v súlade s právnymi predpismi.

„Výťah zo stanov"

Zakúpením výrobkov z remeselnej dielne sa zapájate do procesu odstraňovania bariér sociálnej a pracovnej izolácie, zvyšujete kvalitu života zdravotne a mentálne postihnutých a v neposlednom rade im pomáhate sa začleniť do spoločnosti. Ďakujeme!