Stanovy Občianskeho združenia Spiša – Sme iní, nie horší – založeného podľa Zákona č. 83/1990 Z. z.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Občianske združenie Spiša – Sme iní, nie horší (ďalej len združenie) je dobrovoľné, nepolitické združenie fyzických
  a právnických osôb.
 2. Poslaním združenia je pomáhať zdravotne znevýhodneným občanom pri začleňovaní sa do prirodzeného sociálneho prostredia a búrať bariéry medzi majoritnou spoločnosťou
  a zdravotne znevýhodnenými občanmi.
 3. Názov združenia: Občianske združenie Spiša – Sme iní, nie horší.
 4. Sídlo združenia: Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves.

Článok II.
Ciele združenia

 1. Pomáhať ľudom v sociálnej a hmotnej núdzi.
 2. Poskytovať poradenskú a informačnú činnosť.
 3. Napomáhať mentálne a zdravotne postihnutým ľudom pri vstupe do plnohodnotného života.
 4. Rozvíjať charitatívnu činnosť.
 5. Rozvíjať celoživotné vzdelávanie organizovaním vzdelávacích kurzov pre zdravotne znevýhodnených ľudí a iných záujemcov.
 6. Vydávať odborné publikácie, metodické materiály, bulletiny, letáky.
 7. Organizovanie kultúrno-spoločenských, športových podujatí a výstav.
 8. Podpora zdravotne a mentálne postihnutých osôb v sociálnej inklúzii.
 9. Tvorba a šírenie modelových, kvalitných sociálnych služieb.
 10. Zriadenie chránenej dielne pre zdravotne a mentálne postihnutých
  v súlade s právnymi predpismi.

„Výťah zo stanov“